Gepubliceerd: 16 december 2011

Op de dag van de Rechten van de Mens (10-12) vond een door de Stichting Bescherming Burgerrechten georganiseerd symposium plaats in Felix Meritis te Amsterdam. Sprekers uit de politiek , wetenschap en beleid toonden zich bezorgd over het feit dat steeds meer bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van burgers worden opgeslagen, verwerkt, doorgesluisd en gedeeld met anderen. Zowel de overheid als de private sector doen dit in toenemende mate zonder dat sprake is van een noodzakelijke inbreuk op de wettelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees hier meer. De KDVP neemt deel aan het landelijk Platform Burgerrechten [ gelieerd aan de Stichting Bescherming Burgerrechten] en komt hierin op voor het behoud van privacy en vertrouwelijkheid in de GGZ.

Gepubliceerd: 14 november 2011

Ondanks fundamentele kritiek vanuit de Eerste Kamer en gedane voorstellen voor een veiliger en eenvoudiger systeem is men nog steeds niet bereid om het EPD los te laten. Aanstaande dinsdag, 15-11-2011, wordt een door de VVD, PvdA en CDA ondersteunde motie voor een derde doorstart van het EPD in de Tweede Kamer behandeld. Lees hier voor meer informatie

Gepubliceerd: 03 november 2011

Op 3-11-2011 vond de rechtszitting plaats bij het CBb over ons beroep tegen de nieuwe Beslissing op Bezwaar (BoB) van de NZa. Zowel de nieuwe BoB als het verweer van de landsadvocaat doen uitkomen, dat de NZA en het ministerie van VWS met de hakken in het zand kennis hebben genomen van de eerdere beslissing (2-8-2010) van de rechter in deze zaak. Doof voor argumenten en niet bereid tot enige aanpassing moddert men voort. Hierbij onze pleitaantekeningen in deze zaak

Gepubliceerd: 25 augustus 2011

De nieuwe Gedragscode Zorgverzekeraars met bijbehorend Protocol Materiële Controle, die onlangs door Zorgverzekeraars Nederland ter goedkeuring is voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens, is op vele punten in strijd met privacy rechten van cliënten/patiënten en het beroepsgeheim van zorgverleners. De KDVP heeft haar bezwaren tegen de goedkeuring van deze Gedragscode vastgelegd in een zienswijze die nu voorligt bij het CBP.

Gepubliceerd: 02 augustus 2011

Directeur RIAGG Rijnmond, Jos Lamé, reageert op de positieve uitspraak bestuursrechter inzake de procedure meldplicht: “Rotterdam moet consequenties trekken uit vonnis over meldcode”. Lees hier meer.

Gepubliceerd: 19 juni 2011

CBb-rechter willigt verzoek van de Stichting KDVP voor een voorlopige voorziening in. Dit betekent dat de voorlopige voorziening zoals getroffen in de uitspraak van augustus 2010 ["geen diagnose op factuur"] weer geldt tot 6 weken nadat de rechter uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure tegen de tariefbeschikking van de NZa. De uitspraak inzake de voorlopige voorziening is hier te lezen.

Gepubliceerd: 04 juni 2011

Riagg Rijnmond heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de gemeente Rotterdam om een aantal subsidies stop te zetten. Argument voor Rotterdam was de weigering van de Riagg om de zogenoemde Meldcode van huiselijk geweld of kindermishandeling en het SISA (Samenwerkingsconvenant Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak) te ondertekenen. De rechter heeft de RIAGG Rijnmond op 1-6-2011 in het gelijk gesteld en bepaalde dat de gemeente Rotterdam de subsidies niet had mogen weigeren. Belangrijk in deze uitspraak is dat “partijen” zorgaanbieders niet zomaar kunnen dwingen om hun beroepsgeheim te doorbreken !

Gepubliceerd: 03 juni 2011

Naar aanleiding van Kamervragen van SP kamerlid Renske Leijten heeft Minister Schippers op 30-05-2011 aangegeven zich niet te willen bemoeien met de vraag of de centrale database (DIS) in de GGZ mag blijven bestaan: zij vindt dat de rechter daarover moet beslissen. Zij volgt de lijn van Zorgverzekeraars/ NZa dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de beoordeling/ controle van declaraties van zorgaanbieders en vertrouwt er op dat de pseudonimisering afdoende geregeld is om de privacy van patiënten te beschermen. Op grond van deze overwegingen ziet zij geen aanleiding om in te grijpen op het besluit van de NZa om door te gaan met het uitbouwen van deze database en koppeling naar andere gegevensbestanden mogelijk te maken. Mocht blijken dat er wel privacyschending plaatsvindt, dan overweegt zij ingrijpen. Voor de gehele tekst, klik hier.

Gepubliceerd: 15 mei 2011

Op 11-5 vond de halfjaarlijkse vergadering plaats met onze achterban. In een open en levendige discussie hebben we van gedachten gewisseld over de verschillende mogelijkheden om te blijven aandringen op verandering van niet legitieme gegevensverwerking in de GGZ. Zo kwam men tot de unanieme conclusie dat aanlevering van data aan het DIS onmiddellijk zou moeten worden gestaakt, aangezien koppeling en herleidbaarheid van diagnose- en behandeldata onverenigbaar is met ons beroepsgeheim. Dat gegevens uit het DIS op individueel niveau gekoppeld kunnen worden aan informatie aanwezig bij andere overheidsdiensten, zoals Belastingdienst, UWV en Justitie, was nog niet algemeen bekend.

En ronduit schokkend was het voornemen van de NVVP om ROM-informatie volgens het DIS-format te gaan verwerken om zo koppeling van deze informatie op individueel cliënt-/patiënt- en zorgverlenersniveau mogelijk te maken. We sloten af met het verzoek om na te denken over mogelijkheden om collega’s te informeren over herleidbaarheid, koppeling en gebruik van gegevensbestanden die ongezien, geautomatiseerd en zonder toestemming van de cliënt/patiënt worden verzonden naar het DIS. Een uitvoeriger verslag zal vermeld worden in de volgende Nieuwbrief.

Gepubliceerd: 23 april 2011

De NZa gaat in haar nieuwe Beslissing op Bezwaar d.d. 5-4-2011 ten onrechte geheel voorbij aan zowel het oordeel als de daarin besloten opdracht van de CBb rechter van 2-8-2010 ten aanzien van het belang van privacy en vertrouwelijkheid bij de behandeling van psychische klachten. Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft hierover afgelopen woensdag vragen voorgelegd aan de Minister van VWS. Meer informatie over deze vragen kunt u hier vinden.

Gepubliceerd: 22 april 2011

Burgers, patiënten en zorgverleners zijn zich nauwelijks bewust van de risico’s die kleven aan de verplichte aanlevering, opslag en koppeling van alle diagnose- en behandelgegevens aan de landelijke database DIS. De gehanteerde pseudonimisering van individuele behandelinformatie in het DIS kan herleiding van deze gegevens tot personen niet voorkomen. Lees hier meer over dit probleem en over de noodzaak om een ander, aangepast informatiesysteem op te zetten in een interview op 21-4 met de voorzitter van de Stichting KDVP. Dit interview is ook te vinden op de website van het Humanistisch Verbond (www.humanistischverbond.nl).

Gepubliceerd: 18 april 2011

Op 14-4-2011 heeft de RIAGG-Rijnmond een bijeenkomst georganiseerd in de Unie te Rotterdam met als thema “meldplicht in de GGZ”. In de discussie werd enerzijds gewezen op de te verwachten averechtse effecten,indien professionals “veiligheidshalve” extra vaak melden om later niet het verwijt te krijgen dat ten onrechte geen melding is gedaan.Anderzijds werd het risico benoemd,dat het beroepsgeheim zo verder wordt uitgehold met alle nadelige gevolgen voor een zorgvuldige en integere hulpverlening.Overleg en samenwerking met collega’s over moeilijke gevallen,waarbij melding overwogen wordt, werd zinvoller gevonden als een meldplicht. De KDVP-bijdrage aan het boekje“Spookrijders in de zorg,een pleidooi voor een gezondheidszorg zonder meldplicht,privacyschending, afbraak van instituties en zonder megalomane systemen” kunt u hier vinden.

Gepubliceerd: 11 april 2011

NZa heeft op 5-4-2011 besloten tot ongegrond verklaring van zijn bezwaren! In reactie op de uitspraak van de CBb-rechter op 2-8-2010 heeft de NZa in haar beslissing op bezwaar besloten dat “de medische privacy en het medisch beroepsgeheim niet nopen tot het schrappen van de verplichting om diagnose-informatie op de nota te vermelden”. Deze verplichting blijft ook gelden voor de zelfbetalende patiënt/cliënt.Verder blijft de NZa van mening dat de bezwaren tegen de aanlevering van DBC’s aan het DIS hier buiten beschouwing dienen te blijven, aangezien deze bezwaren zich niet tegen de tariefbeschikking richten. Met deze beslissing negeert de NZa het oordeel van de hoogste bestuursrechter. Klik hier voor meer informatie

Gepubliceerd: 31 maart 2011

Op 30-3-2011 zei de Eerste Kamer unaniem "nee" tegen het EPD. Experts hadden al eerder gewezen op de risico's met betrekking tot de privacy van burgers ingeval van een dergelijk grootschalig systeem van informatie-uitwisseling. Zoals het EPD was opgezet, zou "Jan en alleman" (dus ook zorgverzekeraars) zich zo toegang kunnen verschaffen tot ieders medische data. De afwijzing van het EPD door de Senaat is in feite in lijn met de uitspraak van de CBb rechter, dat bij de ontwikkeling en invoering van deze grootschalige systemen voor informatieverwerking in de zorg namelijk geen of onvoldoende rekening is gehouden met privacybelangen van patiënten/cliënten.

Gepubliceerd: 23 maart 2011

Op 10-3-2011 hebben we met Arnoud van Buren (Voorzitter) en Judith Veenendaal (Directeur) van de NVVP gesproken over vertrouwelijkheid, privacy en beroepsgeheim bij de behandeling van psychische klachten na de uitspraak van het CBb. Dit gesprek heeft duidelijk gemaakt dat NVVP vooralsnog van mening is dat de uitspraak van onze hoogste bestuursrechter niet dwingt tot aanpassing van de huidige wijze van gegevensuitwisseling naar verzekeraars, naar het DIS en/of binnen de geïntroduceerde ROM systematiek. Bij de afsluiting van dit gesprek werd echter door onze gesprekspartners nadrukkelijk gesteld dat ook de NVVP zich tegen de huidige gegevensuitwisseling op basis van gespeudonimiseerde BSN (bij DIS en ROM aanlevering) zou keren zodra zou blijken dat deze gegevens direct (met sleutel) of indirect (door koppeling aan gegevens uit andere databestanden) herleidbaar zijn.

Ons standpunt dat herleiding van de aangeleverde persoonsgegevens nu al mogelijk is, werd niet door hen gedeeld, de NVVP gaat hierbij af op informatie van partijen verantwoordelijk voor de uitvoering van de huidige gegevens uitwisseling. Het standpunt van de KDVP is gebaseerd op informatie van onafhankelijke IT-experts.

Wat betreft de directe herleidbaarheid hebben we ook nog gewezen op het recente voorstel van de Minister van justitie om gepseudonimiseerde behandelgegevens te kunnen opvragen en met sleutel te herleiden tot persoonsgegevens. Deze problematische ontwikkeling was de NVVP nog niet bekend.

Gepubliceerd: 22 maart 2011

Op de feestelijke uitreiking van de Big Brother Awards, die in Amsterdam op 9-3-2011 plaatsvond, schitterde de NZa door afwezigheid. De NZa was één van de vier genomineerden in de categorie “overheid” en om die reden door de organisatie Bits of Freedom van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking door de jury. De NZa is voor deze Award voorgedragen omdat men als toezichthouder heeft nagelaten om effectief uitvoering te gegeven aan een uitspraak van onze hoogste bestuursrechter over het belang van vertrouwelijkheid en privacy bij de behandeling van psychische klachten. Het volledige juryrapport is te vinden op www.bitsoffreedom.nl.

Gepubliceerd: 20 maart 2011

De Eerste Kamer ziet niets meer in Invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De uitwisseling van behandelgegevens in dit systeem blijft onveilig en vormt daarmee een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van cliënten. Het adagium is nu: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. We mogen hopen dat het politieke debat over privacyschendende informatiesystemen zich ook gaat uitstrekken tot de landelijke database DIS die eerder door het CBP is aangemerkt als de meest omvangrijke en risicovolle database van Nederland. Moeten we hier wachten op een groot onherstelbaar lek van behandelgegevens voordat wordt ingegrepen of geldt ook hier: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

Gepubliceerd: 19 maart 2011

Zorgverzekeraars zijn begonnen met hun materiële controles. Hiertoe zijn collega-psychotherapeuten al benaderd met een bericht waarin een controle werd aangekondigd.

Wij adviseren u om alle patiënten/cliënten de “Verklaring van bezwaar” (website, zie brochure nummer 5) te laten ondertekenen, de brochure “MC controle” (zie brochure nummer 6) te lezen en bij de MC controles door de verzekeraar de lijn van het “Inspectieprotocol” (zie brochure nummer 3) te volgen. Wij ontvangen graag uw ervaringen en ingeval van vragen/problemen kunt u ons mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Gepubliceerd: 27 februari 2011

Ook Youp van ’t Hek maakt zich kwaad over de “nieuwe tijden” waarin psychiaters en psychotherapeuten verplicht zijn om aan de verzekering te melden waarom een patiënt/cliënt bij hen op de divan ligt. Lees hier de column van Youp in NRC Handelsblad van 26-2-2011.

Gepubliceerd: 26 januari 2011

SP kamerlid Luijten stelt, mede naar aanleiding van de uitspraak van onze hoogste bestuursrechter, uiterst kritische vragen aan de minister over het declaratieverkeer in de zorg.

Gepubliceerd: 26 januari 2011

De Stichting KDVP benadert NZa om partijen betrokken bij het declaratieverkeer van psychotherapeutische behandelingen alsnog tot aanpassing van het declaratieregime voor vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters, zodat het mogelijk wordt om overeenkomstig de voorlopige voorziening opgelegd door de rechter te declareren zonder dat diagnose informatie is opgenomen in de rekening die wordt toegezonden aan verzekeraars. De werkafspraak gemaakt tussen NZa en Zorgverzekeraars Nederland is ondeugdelijk en maakt dat in declaraties nog steeds diagnose-informatie is vervat.

Gepubliceerd: 26 januari 2011

De Stichting KDVP blijft het overleg zoeken met NVVP en NIP over het belang van vertrouwelijkheid, privacy en beroepsgeheim bij de behandeling van psychische klachten. De centrale overwegingen in de recente uitspraak van de rechter maken aanpassing van aanlevering, opslag en uitwisseling van behandelinformatie in de GGZ noodzakelijk. Op de Invitational Conference van het NIP over de DBC-systematiek (op 28 januari 2011 in Utrecht) zal door de KDVP worden ingegaan op noodzakelijke aanpassingen in de gegevensuitwisseling binnen de DBC-systematiek, gelet op het belang van beroepsgeheim en vertrouwelijkheid bij de behandeling van psychische klachten.