In gesprek met de “achterban”: alvast een korte impressie

Gepubliceerd: 15 mei 2011

Op 11-5 vond de halfjaarlijkse vergadering plaats met onze achterban. In een open en levendige discussie hebben we van gedachten gewisseld over de verschillende mogelijkheden om te blijven aandringen op verandering van niet legitieme gegevensverwerking in de GGZ. Zo kwam men tot de unanieme conclusie dat aanlevering van data aan het DIS onmiddellijk zou moeten worden gestaakt, aangezien koppeling en herleidbaarheid van diagnose- en behandeldata onverenigbaar is met ons beroepsgeheim. Dat gegevens uit het DIS op individueel niveau gekoppeld kunnen worden aan informatie aanwezig bij andere overheidsdiensten, zoals Belastingdienst, UWV en Justitie, was nog niet algemeen bekend.

En ronduit schokkend was het voornemen van de NVVP om ROM-informatie volgens het DIS-format te gaan verwerken om zo koppeling van deze informatie op individueel cliënt-/patiënt- en zorgverlenersniveau mogelijk te maken. We sloten af met het verzoek om na te denken over mogelijkheden om collega’s te informeren over herleidbaarheid, koppeling en gebruik van gegevensbestanden die ongezien, geautomatiseerd en zonder toestemming van de cliënt/patiënt worden verzonden naar het DIS. Een uitvoeriger verslag zal vermeld worden in de volgende Nieuwbrief.