Rechtbank Amsterdam vernietigt het CBP goedkeuringsbesluit van de Gedragscode Zorgverzekeraars wegens strijdig zijn met privacybeginselen en negeren van een eerdere rechterlijke uitspraak

Gepubliceerd: 18 november 2013

De rechtbank Amsterdam heeft op 13 november 2013 een voor het CBP zeer “pijnlijke” uitspraak gedaan in de juridische procedure van de Stichting KDVP tegen het goedkeuringsbesluit van het CBP van de Gedragscode Zorgverzekeraars. De zitting over deze goedkeuring door het CBP had plaatsgevonden op 21 februari 2013.

 

In haar oordeel stelt de rechter dat het CBP ten onrechte een goedkeuring heeft verleend aan een Gedragscode die niet alleen de betekenis van het medisch beroepsgeheim miskent, maar tevens in strijd is met privacybeginselen, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Door de verwerking van medische persoonsgegevens te koppelen aan uiteenlopende “bedrijfsprocessen” als kwaliteitsbewaking,  marketing en zorgbemiddeling is geen sprake van helder en limitatief omschreven doelstellingen van gegevensverwerking zoals het EVRM verdrag vereist.

Als gevolg van het ontbreken van eenduidig geformuleerde doelstellingen in de Gedragscode Zorgverzekeraars zijn de in deze gedragscode omschreven verwerkingspraktijken - die een inbreuk vormen op de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van zorgverleners - niet  getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit zoals het EVRM vereist. Ten onrechte is geen onderzoek gedaan naar andere manieren van gegevensverwerking die geen inbreuk vormen op privacy en beroepsgeheim.

Bovendien is het CBP bij de goedkeuring van deze gedragscode  voorbij gegaan aan een eerdere uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)  over het belang van vertrouwelijkheid en privacy in de Geestelijke Gezondheidszorg. Deze uitspraak hield in dat bij de behandeling van psychische klachten bezwaar moet kunnen worden gemaakt tegen de verplichte uitwisseling van diagnose-informatie.

 

Het CBP is ertoe veroordeeld om binnen zes weken een nieuw besluit te nemen waarin hernieuwde goedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars wordt verbonden aan door Zorgverzekeraars Nederland - optredend als belanghebbende partij in deze procedure - te maken aanpassingen overeenkomstig overwegingen en oordelen van de rechtbank te Amsterdam.

Indien Zorgverzekeraars Nederland niet effectief uitvoering geeft aan deze uitspraak zal het CBP als toezichthouder daartegen handhavend moeten optreden.

Hier kunt u de gehele uitspraak lezen.