Vervolg briefwisseling met ZN aangaande het onrechtmatig opvragen van diagnose-informatie door zorgverzekeraars bij zorgverleners en/of cliënten

Gepubliceerd: 04 december 2014

Naar aanleiding van het ontwijkende antwoord van de heer Rouvoet op onze brief van 11-11-2014 hebben wij ZN recentelijk opnieuw aangesproken op haar verantwoordelijkheid om op te treden tegen haar leden, aangezien zorgverzekeraars nog steeds op onrechtmatige wijze medische persoonsgegevens verwerken als een NZa privacyverklaring is aangeleverd. Het bij afgifte van een privacyverklaring opvragen van gegevens die herleidbaar zijn tot diagnose-informatie komt neer op het onrechtmatig verwerken van medische persoonsgegevens.

ZN stelt in haar antwoord van 24-11 dat zorgverzekeraars gehouden zijn aan naleving van de gedragscode. ZN beweert: “De gedragscode blijft onverkort van toepassing op onze leden”.

In zijn reactie gaat de heer Rouvoet geheel voorbij aan het feit dat de rechtbank Amsterdam de Gedragscode Zorgverzekeraars op 13-11-2013 heeft vernietigd. Bovendien heeft de rechter geoordeeld dat er in de gedragscode ten onrechte geen aangepaste declaratieprocedure is opgenomen indien gebruik wordt gemaakt van de opt-outregeling en een privacyverklaring is afgegeven.

Daarnaast beweert ZN dat tijdig na de uitspraak van de rechtbank Amsterdam een aangepaste gedragscode ter goedkeuring is voorgelegd aan het CBP. Dit standpunt is onjuist en onverenigbaar met de Beslissing op Bezwaar van het CBP, waarin nadrukkelijk wordt gesteld dat ZN juist niet tijdig een aangepaste gedragscode ter goedkeuring heeft voorgelegd.

Hier kunt u de brief van ZN dd 24-11 aan onze stichting lezen.

De KDVP heeft op 27-11 een reactie aan ZN gestuurd en tevens een afschrift van deze brief aan het CBP doen toekomen.

Hier kunt u de brief van de KDVP aan ZN – met afschrift aan het CBP – lezen.