Stichting KDVP doet de alarmbel rinkelen

Gepubliceerd: 08 november 2015

Beroepsverenigingen pas op uw zaak! Door te kiezen voor het “Engelse model” worden zowel de vertrouwelijkheid bij zorgverlening als het daarmee verbonden medisch beroepsgeheim en de privacybescherming van patiënten overboord gegooid

Onder leiding van de NZa en met inbreng van Capgemini consulting en DBC-onderhoud is in de GGZ het zogenoemde  MEMO project gestart over “doorontwikkeling van de productstructuur in de GGZ”.

In het kader van dit project is gekeken naar een ”Engels model” voor informatie-uitwisseling in de zorg. Een aantal beroepsverenigingen die hebben deelgenomen aan dit project hebben onlangs laten weten hoe zij denken over dit Engelse systeem van informatie-uitwisseling. Zo hebben o.a. LVVP, NVP en NIP recentelijk aangegeven positief te staan tegenover het in Engeland ontwikkelde model. Volgens de betreffende beroepsverenigingen zou de privacy in dit systeem beter gewaarborgd zijn.

De KDVP wil u wakker schudden en waarschuwen!! Indien u de neiging hebt om voor dit NHS model te kiezen, besef dan dat u degene bent die:  

  1. weinig of geen begrip van privacyregelgeving (inclusief EVRM) heeft.
  2. er geen idee van heeft hoe zeer specifieke geanonimiseerde (ontdaan van NAW e.d.) en gepseudonimiseerde data via koppeling eenvoudig herleidbaar zijn tot personen.
  3. er geen problemen mee heeft om zonder toestemming van de patiënt patiëntdossiers van zorgverleners voor data-extractie open te stellen.
  4. niet hecht aan vertrouwelijkheid bij de behandeling.
  5. voor afschaffing van het medisch beroepsgeheim is.
  6. nog nooit heeft nagedacht over de mogelijkheden van (gestandaardiseerde) rapportages die, zonder inbreuk te maken op de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim, kunnen worden gegenereerd binnen de dossierbestanden van zorgverleners ten behoeve van ondermeer epidemiologisch onderzoek, onderzoek naar “best practices”, het verkrijgen van beleidsinformatie en controleprocedures (zie hierover hoofdstuk 4 en in het bijzonder paragraaf 4.1 van het visiedocument over de verwerking van behandelgegevens in de GGZ).
  7. meent dat het juridisch mogelijk en wenselijk is om het subsidiariteitsbeginsel niet langer van toepassing te verklaren op in te voeren systemen en procedures voor aanlevering, uitwisseling, doorlevering, koppeling en gebruik van medische persoonsgegevens.
  8. geen weet heeft van de lobby in Brussel om medische persoonsgegevens voor onderzoek beschikbaar te stellen zonder toestemming van de patiënt (lees hier meer).
  9. nog niet tot zich door heeft laten dringen hoe het NIVEL middels “paneldemocratie” heeft vastgesteld dat Nederland, de Nederlandse burger vòòr uitwisseling van medische data voor onderzoek is.

 

Met dit nieuwsbericht willen wij de alarmbel doen rinkelen; beroepsverenigingen pas op uw zaak en besef wat u allemaal weggooit en mogelijk nooit meer terug zult krijgen door te kiezen voor “het Engelse model” van informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg.

En wie zal vooral de dupe van zijn van de teloorgang van vertrouwelijke hulpverlening in de zorg? Juist ja: de patient!

Genoeg redenen om niet voor dit model te kiezen!