Attentie! LVVP en NIP publiceren onjuiste informatie over materiële controles door zorgverzekeraars

Gepubliceerd: 06 maart 2015

De LVVP heeft in haar nieuwsbrief dd 19-2-2015 een informatief document opgenomen waarin haar leden worden geïnformeerd over materiële controleprocedures door zorgverzekeraars.

 

De informatie in dit stuk is helaas onjuist. In dit document wordt ten onrechte voorbij gegaan aan het feit dat de rechtbank Amsterdam de goedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars, waar het protocol materiële controle een onderdeel van is, heeft vernietigd omdat deze geen juiste uitwerking vormt van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

Op dit moment is de verwerking van medische gegevens door zorgverzekeraars niet alleen waar het materiële controles betreft onrechtmatig. Ook de algehele verwerking van medische data is onrechtmatig aangezien zorgverzekeraars bewust hebben nagelaten om huidige, niet legitieme procedures voor verwerking en gebruik van medische gegevens - zoals beschreven in de Gedragscode Zorgverzekeraars - aan te passen aan wet, verdrag en rechterlijke uitspraken.

 

Omdat ook het NIP onjuiste informatie had verstrekt aan haar leden over privacy-issues, waaronder de materiële controleprocedures door zorgverzekeraars, heeft de KDVP contact gezocht met het NIP hetgeen er al toe heeft geleid dat het NIP haar informatievoorziening op de website heeft aangepast.

 

Helaas zijn de huidige problemen rond opvragen en gebruikmaken van behandelinformatie door zorgverzekeraars veel groter en omvattender dan tot uitdrukking komt in het informatiedocument van het NIP.

Daarom heeft de KDVP alsnog een informatieve brief opgesteld, waarin we bij de beroepsorganisaties aandacht vragen voor de belangrijkste actuele problemen met betrekking tot informatieverwerking in de GGZ in de hoop zo te voorkomen dat psychotherapeuten en cliënten de dupe kunnen worden van onrechtmatige praktijken van zorgverzekeraars.

 

In onze brief gaan we in op onrechtmatige controleprocedures en de onrechtmatige verwerking van medische gegevens door zorgverzekeraars nu deze bewust hebben nagelaten de in de Gedragscode Zorgverzekeraars beschreven procedures aan te passen aan het oordeel van de Rechtbank Amsterdam.

 

In onze brief roepen wij beide beroepsorganisaties tevens op om in de Eerste Kamer op te komen tegen het wetsvoorstel “Cliëntenrechten bij de elektronische verwerking van gegevens (33509)” dat bepalingen bevat die onverenigbaar zijn met het medisch beroepsgeheim. De in dit wetsvoorstel opgenomen bepalingen komen namelijk neer op het ongemerkt en in alle stilte afschaffen van het medisch beroepsgeheim.

 

Tenslotte wijzen we op een tweede problematisch wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Marktordening gezondheidszorg

(33980). Via dit wetsvoorstel probeert de minister eerdere uitspraken van het CBb die mede gebaseerd zijn op het Europees verdrag van de Rechten van de Mens, ongedaan te maken.

 

Het is nu 5 voor 12!

De KDVP wil zowel het NIP als de LVVP wijzen op de fatale gevolgen van deze wetsvoorstellen waar het de privacy van cliënten betreft en roept op actie te ondernemen richting Eerste Kamer.

 

De KDVP brief aan beide beroepsorganisaties met bijlagen (123) kunt u hier vinden.