Overheid negeert systematisch kernbeginselen van het privacyrecht en schendt op grote schaal fundamentele privacyrechten van burgers

Gepubliceerd: 10 februari 2015

De KDVP heeft een korte notitie geschreven als inbreng voor het jaarverslag 2014 van het College Rechten van de Mens (http://www.mensenrechten.nl).

In dit verslag van het College Rechten van de Mens wordt jaarlijks een overzicht gegeven van belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot fundamentele mensenrechten in Nederland. Maatschappelijke organisaties wordt gevraagd om een inbreng te leveren voor deze jaarlijkse rapportage.

De KDVP heeft in haar bijdrage voor het jaarverslag de nadruk gelegd op het feit dat de overheid bij het opstellen en implementeren van regels ten behoeve van de verwerking van (medische) persoonsgegevens van burgers stelselmatig kernelementen van het privacyrecht negeert en zo de privacyrechten van burgers systematisch ondergraaft. Door deze ontwikkeling wordt door politiek en bestuur het fundamentele recht van burgers op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in alle stilte teniet gedaan.

In onze inbreng voor het jaarverslag Rechten van de Mens willen we dan ook niet zozeer wijzen op incidentele privacyschendingen, maar juist de aandacht vestigen op het grootschalige en systematische karakter van opslag, koppeling en gebruik van verplicht aangeleverde persoonsgegevens zonder daarbij rekening te houden met kernbeginselen van het privacyrecht. Deze ontwikkeling die ook met kracht wordt doorgezet in de zorg lijkt slechts één doel te hebben: het fundament van het privacyrecht definitief en in alle stilte onderuit halen.

Hier kunt u de KDVP bijdrage aan het jaarverslag van het College Rechten van de Mens lezen.