Op 19 mei 2016 vond bij de Autoriteit Persoonsgegevens een hoorzitting plaats over het bezwaarschrift van de KDVP naar aanleiding van de beslissing van de AP over ons handhavingsverzoek van 2 maart 2015

Gepubliceerd: 20 mei 2016

Naar aanleiding van het bezwaarschrift van de KDVP tegen de beslissing van de AP met betrekking tot ons handhavingsverzoek van 2 maart 2015 vond op 19 mei 2016 te Den Haag een hoorzitting plaats bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze stichting heeft op 2 maart 2015 een handhavingsverzoek aan de AP gestuurd waarin wij (opnieuw) en met klem aandacht vragen voor het feit dat de Gedragscode Zorgverzekeraars nog steeds niet is aangepast aan de oordelen van de rechtbank Amsterdam van 13 november 2013 en de uitspraak van het CBb van 2 augustus 2010. De door de KDVP op de hoorzitting ingebrachte notitie kunt u hier vinden.

De rechtbank Amsterdam heeft de goedkeuring door het CBP ( nu AP) van de Gedragscode Zorgverzekeraars uit 2011 vernietigd. De rechter achtte de procedures voor verwerking van medische gegevens – zoals in de Gedragscode vastgelegd – geen juiste uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens en in strijd met artikel 8 van EVRM en het medisch beroepsgeheim. De KDVP heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in 2014 meermalen aangesproken op het niet-aanpassen van de Gedragscode. Omdat ZN weigerde om de noodzakelijke aanpassingen in de Gedragscode door te voeren, zijn medische gegevens van miljoenen Nederlanders bijgevolg jarenlang op onrechtmatige wijze verwerkt. In de briefwisseling tussen Zorgverzekeraars Nederland en de KDVP zegt ZN in 2014 over de afgekeurde Gedragscode: “De Gedragscode blijft onverkort van toepassing op onze leden”.

Omdat ZN na herhaalde verzoeken niet van zins bleek om de Gedragscode aan te passen aan de rechterlijke oordelen en de AP vervolgens weigerachtig bleef waar het handhavend optreden zou behoren te doen richting ZN, heeft de KDVP besloten een handhavingsverzoek c.q. bezwaarschrift in te dienen. De AP dient binnen een termijn van 6 weken na de hoorzitting een ”beslissing op bezwaar“ te nemen.