Nieuwe privacyregels EU leiden tot uitholling van het doelbindingsbeginsel; burgers nog verder overgeleverd aan informatiemacht van overheid

Gepubliceerd: 07 juli 2016

In april 2016 is het Europees Parlement erin geslaagd om een nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overeen te komen. Deze verordening regelt de privacybescherming voor alle lidstaten van de EU en definieert een rechtmatig gebruik van persoonsgegevens.

In deze recent overeengekomen verordening zijn een aantal nieuwe regels opgenomen waaronder de mogelijkheid voor overheden om onbeperkt persoonsgegevens van burgers te koppelen. Dit voorstel komt van Nederlandse kant. Minister van der Steur van “Veiligheid en Justitie” heeft bewerkstelligd dat het mogelijk wordt om in de publieke sector persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor waren verzameld. Daarmee wordt het zgn. doelbindingsbeginsel met voeten getreden.

 “Doelbinding” houdt in dat door de overheid verzamelde privégegevens over burgers alleen gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn afgegeven. Zo weten wij als burgers precies wat er met onze persoonsgegevens wordt gedaan. In de nieuwe AVG is dus overeengekomen, op initiatief van onze Minister, om het doelbindingsbeginsel verder los te laten. Hiermee wordt een onbeperkte (risico) profilering van burgers mogelijk en zijn burgers niet meer beschermd tegen willekeurige inmenging in hun privéleven.

Dit is een wijziging vergeleken met de richtlijnen uit 1995. Daarin waren ook uitzonderingen op de regel opgenomen, zoals de bevoegdheid van de Belastingdienst, die gegevens wel voor andere doeleinden mocht gebruiken dan waarvoor ze aanvankelijk waren verzameld. Met de huidige AVG is de mogelijkheid om privégegevens van burgers voor andere doeleneinden te gebruiken nog verder verruimd.

Hetgeen Minister van der Steur in Brussel heeft voorgesteld is echter in strijd met moties die onlangs in de Tweede Kamer zijn gepresenteerd. Het was de wens van het Nederlandse parlement om het huidige privacybeschermingsniveau te handhaven. Waarom dan toch deze uitbreiding van informatiemacht?

Op www.platformburgerrechten.nl is op 24-5-2016 een uitgebreid artikel van de hand van Ronald Huissen over dit heikele punt verschenen. In dit artikel getiteld “Nederland had niet akkoord mogen gaan met nieuwe privacyregels EU” leest u meer over de mogelijkheden die de nieuwe AVG onze overheid biedt om haar burgers te profileren en hoe dit op gespannen voet staat met het recht op eerbiediging van het privéleven zoals vastgelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.