Opt-outregeling en digitaal declareren met privacy proof tarieven 2019

Gepubliceerd: 07 juli 2019

De juridische procedure van de KDVP tegen de Autoriteit Persoonsgegevens over de noodzaak – op basis van eerdere rechterlijke uitspraken – om bij gebruik van de opt-outregeling digitaal te kunnen declareren zonder dat uit het DBC-tarief alsnog de diagnose is af te leiden, is op 26 juni jl. behandeld in een rechtszitting bij de Raad van State.

Door de gezamenlijke partijen NZa en ZN is nog steeds geen officiële, effectieve, door hulpverleners in de praktijk makkelijk te hanteren regeling, uitgewerkt die het mogelijk maakt om bij afgifte van een privacyverklaring digitaal te kunnen declareren zonder dat via het toepasselijke DBC tarief diagnose-informatie wordt verstrekt aan de zorgverzekeraar. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en NZa om een officiële, effectieve digitale declaratieprocedure op te stellen waarbij duidelijk wordt aangegeven op welke wijze kan worden gedeclareerd zonder dat diagnose-informatie kan worden herleid uit het toepasselijke DBC-tarief, om zo daadwerkelijk en effectief uitvoering te geven aan eerdere rechterlijke uitspraken. De NZa had het probleem met de onvolkomen uitwerking van de digitale declaratieregeling - te gebruiken bij afgifte van een privacyverklaring - al jaren eerder op eenvoudige wijze kunnen oplossen door de DBC tarieven niet langer “DBC specifiek” te maken, zodat diagnose-informatie niet herleidbaar is uit het DBC tarief.

In 2017 en 2018 heeft op instigatie van de Rechtbank Amsterdam een mediation traject plaatsgevonden over het uitwerken van een concrete, in de praktijk van de hulpverlening te hanteren digitale declaratieprocedure bij gebruik van de opt-outregeling. In deze mediationsessies, waaraan NZa, AP en ZN deelnamen om eindelijk tot een bevredigende regeling te komen, is de KDVP helaas voortdurend geconfronteerd met een weigerachtige opstelling van de andere partijen ten aanzien van het realiseren van een effectieve, officiële oplossing. De KDVP heeft in 2018 dan ook besloten om de zaak opnieuw aan de rechter voor te leggen.

Voor 2019 kunnen wij wederom slechts verwijzen naar een (privacy proof) tarievenlijst 2019 met niet eenduidig herleidbare tarieven, zoals deze door een collega aan ons is toegestuurd. De lijst met privacy proof tarieven voor 2018 vind u in een eerder nieuwsbericht op de KDVPsite.

Hieronder vind u de lijst met privacy proof tarieven voor 2019:

Privacy proof tarieven GGGZ 2019