Op 29 oktober a.s. dient de rechtszaak tegen de Nederlandse overheid over de inzet van het systeem risicoprofilering SyRI

Gepubliceerd: 15 oktober 2019

Zoals in een eerder nieuwsbericht dd 2-4-2018 te lezen is heeft een maatschappelijke coalitie bestaande uit het Platform Bescherming Burgerrechten, stichting KDVP, Privacy First, Nederlands Juristencomité  voor de Mensenrechten, Landelijke Cliëntenraad evenals auteurs Tommy Wieringa en Maxim Februari de Nederlandse overheid op 18 maart 2018 via een dagvaarding aangeklaagd vanwege de inzet van het systeem SyRI voor de profilering van burgers.

De vakbond FNV heeft zich in oktober 2018 bij deze coalitie aangesloten. De stichting KDVP is officieel procespartij aangezien SyRI ook een bedreiging vormt voor het medisch beroepsgeheim.

SyRI is zo opgezet dat alle bij de overheid in databanken aanwezige gegevens, waaronder ook bijzondere persoonsgegevens, aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Vervolgens wordt met behulp van een voor iedereen geheim algoritme bepaald of burgers een risico voor het plegen van fraude vormen, overigens zonder dat de betreffende burger weet dat hij als een “risicogeval” is aangemerkt. Voor het maken van een dergelijke “risico-analyse”  kunnen ook medische data uit verschillende zorgdossiers worden gebruikt, hetgeen een onaanvaardbare inbreuk vormt op het medisch beroepsgeheim en daarmee ook op de vertrouwelijkheid als voorwaarde voor een integere en goede zorgverlening.

SyRI verschaft de overheid zo een onbeperkte bevoegdheid om zonder concrete verdenking of geldige aanleiding op grote schaal persoonsgegevens van onverdachte burgers op te eisen en deze op geheime en oncontroleerbare wijze te koppelen en analyseren teneinde burgers te profileren. De coalitie van procespartijen vinden deze ontwikkeling een serieuze bedreiging van onze rechtsstaat.

Naar aanleiding van de inmiddels opgedane ervaring met het SyRI systeem, waarbij hele wijken in Nederlandse gemeenten werden doorgelicht heeft de Volkskrant in een artikel van 29 juni jl. aangetoond dat het op grote schaal koppelen en met geheime algoritmen analyseren van persoonsgegevens van burgers met behulp van het SyRI even nutteloos als gevaarlijk is.

Zie: SyRI, het fraudesysteem van de overheid, faalt: nog niet één fraudegeval opgespoord.

 

De rechtszitting tegen de Nederlandse staat over de inzet van het systeem risicoprofilering SyRI vindt plaats op 29-10 bij de rechtbank te Den Haag.

Adres: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

Aanvang zitting: 9:30 uur

 

Het is een openbare zitting. Kijk op de website van de rechtbank Den Haag voor informatie over het bijwonen van zittingen.

Voor meer informatie over deze juridische procedure en de bijbehorende publiekscampagne zie ook www.bijvoorbaatverdacht.nl.