Vanwege de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25-5-2018 en de daarin opgenomen verplichtingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens wordt in deze privacyverklaring aangegeven op welke wijze de Stichting KDVP de registratie en verwerking van persoonsgegevens hanteert. Het betreft hier de namen en (mail)adressen van diegenen die onze KDVP nieuwsbrieven en overige (mail)berichten ontvangen, alsmede de namen en adressen van personen en organisaties waarmee de KDVP correspondeert ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de KDVP.

 

Opslag en bescherming van gegevens

De digitale administratie betreft een bestand van namen en (mail)adressen van degenen die de KDVP nieuwsbrieven en overige (informatieve) mailberichten ontvangen alsmede een archief met alle namen en (mail)adressen van personen en/of organisaties met wie de KDVP correspondeert ten behoeve van het realiseren van onze doelstellingen. De gegevens van ingevulde formulieren op de website (KDVP nieuwsbrief en contactformulier) worden niet op de website/bij hoster/in de database opgeslagen, maar alleen als e-mail naar het secretariaat doorgestuurd. De digitale administratie wordt via voldoende veiligheidswaarborgen beschermd tegen inzage door niet-bevoegden. De KDVP website maakt geen gebruik van cookies en de statistieken van onze bezoekers zijn niet herleidbaar tot personen.

 

Verwerking van gegevens en doelbinding

De KDVP verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Namen en (mail)adressen van degenen die onze KDVP nieuwsbrieven en overige informatieve (mail)berichten ontvangen.
  • Bankgegevens en namen van donateurs van de stichting
  • Bankgegevens, namen en adressen van partijen met wie wordt gecorrespondeerd ten behoeve van de doelen die de stichting zich heeft gesteld
  • Doel van de verwerking van persoonsgegevens is het kunnen versturen van onze KDVP nieuwsbrief en overige (mail)berichten naar de achterban, het voeren van een deugdelijke financiële administratie en in algemene zin het kunnen nastreven van de in de statuten opgenomen doelen van de stichting.

 

Inzage en het recht vergeten te worden

Inzage van gegevens met inbegrip van persoonsgegevens wordt door de stichting verstrekt in de volgende gevallen:

  • Aan de Belastingdienst indien daarom wordt verzocht; op voorwaarde dat er financiële transacties hebben plaatsgevonden met de betreffende partij
  • Aan personen of instanties tegenover wie een wettelijke verplichting bestaat tot en geven van inzage of het verstrekken van gegevens
  • Aan personen van wie de gegevens zijn verwerkt, op voorwaarde dat de belangen van anderen daardoor niet in gevaar komen en het passend is binnen het doel van de verwerking.

 

Via een link op de website van de stichting is het ten alle tijden mogelijk u aan- of af te melden voor het ontvangen van de KDVP nieuwsbrief en/of overige (mail)berichten. Onderaan elke KDVP nieuwsbrief is er een link opgenomen die de mogelijkheid biedt tot het afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrieven.

 

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief via de formulieren op onze website.
Afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrieven kan ook via www.kdvp.nl/afmelden-nieuwsbrief.